algemene voorwaarden wit- en bruingoed verhuur

 


Algemene voorwaarden RentalReady wit en bruingoedverhuur
 
Art.1
1. Bij aflevering van het verhuurde is de huurder aan verhuurder voor administratie- en afleveringskosten een bedrag van € 29,- verschuldigd.
2. De huur wordt aangegaan voor een minimal overeengekomen termijn.
3. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
4. De huurder betaald altijd de huur maandelijks vooruit.
5. De huurtermijnen lopen van en tot en met elke 28ste van de maand.

Art.2
1. De huurprijs is inclusief verschuldigde omzetbelasting. Voor iedere overeenkomst waarbij geen einddatum is bepaald, geldt dat voor iedere vervallen termijn het gehele, voor de termijn verschuldigde huurprijs verschuldigd is, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Betaling dient te geschieden via een automatische incasso-opdracht.
2. De huurder is verplicht om verhuurder te machtigen om elke maand de verschuldigde huur automatisch van huurders bank of postbank-rekening af te laten schrijven met inachtneming van de hiervoor geldende voorwaarden. De huurder zal voldoen aan de voorwaarden die zijn of haar bankinstelling aan deze regeling stelt, teneinde een ongestoorde betaling te waarborgen. Wijzigingen van bank of rekeningnummer waarvan maandelijks te betalen huur wordt afgeschreven, zullen onmiddellijk worden gemeld aan verhuurder.
3.De huurder garandeert de verhuurder geen incassoblokkade op zijn/ haar bankrekening te hebben.
4. Schuldvergelijking of korting is niet toegestaan.
5. Verhuurder heeft het recht de huurprijs jaarlijks per 1 januari aan te passen aan de hand van het indexcijfer van het CBS voor de gezinsconsumptie, c.q. op ieder moment van wijziging van het wettelijke percentage omzetbelasting.
 
Art.3
1. De kosten van de totstandkoming van dit contract en de kosten van plaatsing van de gehuurde zaken komen voor rekening van de verhuurder.
2. Indien om technische redenen de verhuurde zaken moeten worden vervangen, is de verhuurder bevoegd de huurprijs te wijzigen binnen een marge van 10% van de overeengekomen prijs. De huurder heeft het recht de huurovereenkomst op te zeggen indien hij op grond van deze bepaling een hogere huurprijs verschuldigd wordt.
 
Art.4
1. Het gehuurde moet zorgvuldig worden gebruikt en overeenkomstig de bestemming van de zaken.
2. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en het in die staat te houden. Huurder verplicht zich het goed alleen te gebruiken op het opgegeven woonadres.
3. De huurder zal eerbiedigen het recht van de verhuurder om éénmaal per maand controle uit te (doen) oefenen op de staat en onderhoud van het gehuurde.
4. Onder “zorgvuldig gebruik” wordt ook verstaan, dat het goed wordt gebruikt door of ten behoeve van niet meer dan het overeengekomen aantal personen, behorend tot een huishouden, tenzij uitdrukkelijk een gebruik door of ten behoeve van meer personen is overeengekomen.
5. De verhuurder heeft te allen tijde het recht om de plaats te betreden waar de aan de huurder in huur gegeven goederen zich bevinden om reparaties of veranderingen uit te voeren dan wel het gehuurde op bedrijfsveiligheid te controleren. De huurder verklaart hierbij verhuurder onherroepelijk zijn medewerking te verlenen.
6. Indien de huurder zich niet aan de bepalingen in dit artikel houdt is de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en de zaken terug te nemen.
 
Art.5
1. Bij de huurder behoort een deugdelijke aansluiting aanwezig te zijn.
2. De huurder dient zich stipt aan bij aflevering verstrekte handleidingen te houden.
3. De kosten van herstel van gebreken, veroorzaakt door technische storingen, komen geheel ten laste van de verhuurder, tenzij de storing het gevolg is van foutieve bediening of onzorgvuldige behandeling van c.q. omgang met het gehuurde.
4. De verhuurder verbindt zich om gedurende de huurperiode alle onderhoud uit te voeren dat een normaal functioneren van het gehuurde waarborgt. De huurder is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen en zal storingen onmiddellijk melden aan verhuurder. Overmacht daargelaten zullen gemelde storingen binnen 5 werkdagen worden gerepareerd. Het tijdstip binnen deze termijn zal in overleg met huurder worden vastgesteld.
5. De huurder is aansprakelijk voor (brand)schade hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan het gehuurde, uitgezonderd die welke ontstaat bij normaal gebruik. Schade aan de gehuurde apparatuur veroorzaakt door het niet stipt naleven van de verstrekte gebruiksvoorschriften zullen op de huurder worden verhaald. De huurder wordt geacht te zijn verzekerd voor ontstane schade aan het gehuurde die door een normale inboedelverzekering wordt gedekt. De huurder zal de verhuurder volledig schadeloos stellen bij schade aan de gehuurde apparatuur. Bij verschil van mening over de grootte der schade zal worden bemiddeld door een door verhuurder aan te wijzen deskundige.
6. Bij vermissing of diefstal van de gehuurde apparatuur zal de huurder de verhuurder volledig schadeloos stellen.
7. Alle lasten en belastingen ter zake van het gehuurde geheven of verschuldigd, komen ten lasten van de huurder.

Art. 6
1. Het geleverde wordt door verhuurder standaard geleverd tot de voordeur. Op verzoek van huurder kan het geleverde worden verplaats en/of worden aangesloten. Dit geschiedt geheel op risico van huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan tijdens het verplaatsen en/of aansluiten van het geleverde.

Art.7
1. Het is de huurder niet toegestaan gehele of gedeeltelijke afstand van gebruik of vervreemding of bezwaring, om niet of onder bezwarende titel van de zaken te doen
2. Het verhuurde blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde te verkopen, verhuren of anderszins aan derden in onderpand of gebruik te geven. De huurder is aansprakelijk voor alle schade en/of kosten indien hij handelt in strijd met het bovenstaande.
 
Art.8
1. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder. De verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet-verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld.
2. Verhuurder is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade (van welke aard of door wie ook), ontstaan door het gebruik van of gebreken aan gemonteerde en/of geplaatste installaties en
zaken, ook niet indien de geplaatste installaties en zaken niet voldoen aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan de kwaliteit of gebruik van
die installaties of zaken, Deze exoneratie van aansprakelijkheid omvat ook schade, die door of tijdens de montage of feitelijke levering van de installaties of zaken is ontstaan.
3. Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor schade (welke ook), die bij de montage of levering/plaatsing van de zaken is veroorzaakt door fouten of verzuimen van derden, door verhuurder ingeschakeld, tenzij er sprake is van grove persoonlijke schuld of grove persoonlijke nalatigheid. Schade (welk ook), veroorzaakt of beïnvloed door fouten of verzuimen van andere derden dan hierboven genoemd, alsmede door chemische invloeden van aanwezige of door derden gebruikte materialen, leiden nimmer tot aansprakelijkheid van verhuurder.
4. Verhuurder is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfstoring, derving van inkomsten e.d.)
5. Deze aansprakelijkheid-exoneraties gelden behoudens bepalingen van dwingend recht, bijvoorbeeld inzake productaansprakelijkheid en voor zover de inhoud en reikwijdte van de bedingen niet onredelijk bezwarend is in de zin der wet en de wederpartij zich daarop kan beroepen.
6. In alle gevallen waarin aan verhuurder een beroep toekomt op bovengenoemde aansprakelijkheids-exoneraties, kunnen haar eventueel aangesproken werknemers of vertegenwoordigers er eveneens een beroep op doen, dit als het ware het beding eveneens ten behoeve van de betrokken werknemers of vertegenwoordigers gemaakt.
7. De huurder verbindt zich verhuurder of diens werknemers of vertegenwoordigers te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden tot schadevergoeding ter zake van levering/plaatsing, montage en gebruik van de materialen en zaken, uithoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.
 
Art.9
1. Wanneer huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen, wanneer door hem één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer huurder op enig moment weigert zich te legitimeren of een gewijzigd adres op te geven, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende zaken of op een gedeelte daarvan, of op de hierbij aan hem in huur gegeven zaken of een gedeelte daarvan, wanneer door huurder surseance van betaling wordt aangevraagd wanneer huurder geraakt in staat van faillissement, wanneer hij overlijdt, of onder curatele wordt gesteld, of her Rijk in Europa metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkel verloop van de gestelde termijn, of door het enkel plaatsgrijpen van één der gemelde omstandigheden de verhuurder het recht, te zijner keuze, om zonder nadere sommatie of te vorderen onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijnen met kosten, of wel de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden, zonder tussenkomst van de rechter en de verhuurde roerende zaken onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd verhuurders recht om van huurder vergoeding van kosten, schaden en interesse te vorderen, en onverminderd zijn rechten ingevolge het Burgerlijk Wetboek.
2. Indien huurder in gebreke is met de nakoming van zijn (betalings-) verplichtingen, heeft verhuurder het recht zijn verplichtingen, w.o. levering, op te schorten. Voldoet huurder het factuurbedrag niet, niet tijdig of niet volledig, dan is verhuurder gerechtigd vanaf de vervaldag over het niet-, resp. niet tijdig-, resp. tekort-betaalde bedrag de dan geldende wettelijke rente in rekening te brengen zonder
dat daarvoor voorafgaande ingebrekestelling vereist zal zijn.
3. Huurder is verplicht alle kosten van invordering van zijn schuld, zowel in als buiten rechte, aan verhuurder te vergoeden, indien huurder ook na eerste aanmaning door verhuurder zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.
4. Minimaal 25% (exclusief BTW) van het uitstaande bedrag met een minimum van € 50,- (exclusief BTW) per invorderingsactie. De rente over het achterstallige bedraagt 25% per maand. Uit het enkele feit dat verhuurder zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
5. Betaling door de wederpartij strekt in ieder geval primair ter voldoening van de door deze verschuldigde rente, door verhuurder gemaakte invorderingkosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
 
Art.10
1. De huurder is verplicht bij iedere verhuizing dit tenminste één maand voor verhuisdatum schriftelijk of per e-mail aan de verhuurder kenbaar te maken.
2. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand of zoveel korter als de verhuisdatum zich aandient, tenzij de verhuurder heeft ingestemd om het gehuurde te blijven verhuren op het nieuwe adres.
 
Art.11: Voor gevallen waarin bij deze overeenkomst niet is voorzien zullen wettelijke bepalingen omtrent huur en verhuur gelden.
 
 
Nederlandse versie English version